Home Algemene voorwaarden e-book

Algemene voorwaarden e-book

by Maaike

Artikel 1 – Algemeen
1.1 De rechtsverhouding tussen LUT (hierna ‘LUT’) en de Consument, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de factuur en eventuele bijzondere voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de Overeenkomst’). De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst vooraf zijn gegaan. De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de Consument, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van LUT. LUT behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen.

1.2 Deze voorwaarden en bepalingen regelen de rechtsverhouding tussen LUT en Consument (zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met LUT en zich uit dien hoofde verbindt ten aanzien van LUT, hierna: de ‘Consument’), met betrekking tot de verkoop van e-books (hierna: ‘e-book’ of in het meervoud ‘e-books’).

1.3 Door het plaatsen van een bestelling van een e-book via een online verbinding, (1) aanvaardt de Consument zonder enig voorbehoud deze voorwaarden, (2) verklaart de Consument dat hij deze voorwaarden volledig heeft gelezen en begrepen, (3) verbindt de Consument zich ertoe deze na te leven en (4) erkent de Consument de geldigheid ervan als een door hem ondertekend document.

1.4 Als de Consument onderhavige voorwaarden niet aanvaardt, mag het e-book niet gebruikt worden en dient de Consument onmiddellijk de online verbinding te verbreken. Indien het e-book reeds werd gedownload via de download link die de Consument heeft ontvangen, dan moet de Consument bij niet-aanvaarding het gebruik ervan onverwijld stoppen en dient hij alle kopieën van het e-book in zijn bezit of onder zijn beheer te vernietigen. Indien één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een dwingende wettelijke bepaling, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

1.5 Onderhavige voorwaarden zijn algemene voorwaarden die enkel betrekking hebben op de aankoop en het gebruik van e-books.

1.6 Deze algemene voorwaarden voor e-book downloads kunnen worden geraadpleegd op de website van LUT (www.travelalut.com) of kunnen eenvoudig worden verkregen door een verzoek te versturen via e-mail naar contact@travelalut.com

Artikel 2 – Aanbod, totstandkoming overeenkomst, levering & downloads
2.1 Offertes en prijzen van LUT houden geen enkele verplichting/ verbintenis in vanwege LUT en kunnen op elk moment worden teruggetrokken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden LUT niet.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de Consument opgegeven e-mailadres. LUT en de Consument komen uitdrukkelijk overeen dat middels elektronische weg een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een schriftelijke, gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan. LUT gaat er redelijkerwijze ook van uit dat de persoon die de bestelling plaatst en het aanbod aldus aanvaardt, ook gerechtigd en bekwaam is om de Consument te verbinden.

2.3 De levering van het e-book vindt plaats op het ogenblik dat de orderbevestiging met download link voor het downloaden van het e-book aan de Consument wordt bezorgd via e-mail, en dit binnen de 24 uren na het plaatsen van de bestelling. Door het verzenden van voormelde e-mail heeft LUT aan haar leveringsplicht voldaan. Mocht de Consument binnen de 24 uren na de bestelling van het e-book geen e-mailbericht van LUT hebben ontvangen, of mocht de download link niet werken, dient hij LUT onmiddelijk te contacteren via contact@travelalut.com

Artikel 3 – Gebruik van e-books
3.1 Om e-books te kunnen gebruiken en te lezen op zijn mobiel toestel en/of zijn computer of laptop, dient de Consument te beschikken over een pdf-reader. Een dergelijke reader is gratis te downloaden via http://get.adobe.com/nl/reader/.
LUT is niet aansprakelijk voor het correct functioneren van deze software en/of applicaties, de beschikbaarheid ervan en de gevolgen voor het downloaden en gebruiken van het e-book.

3.2 De e-books zijn enkel bestemd voor persoonlijk gebruik door de Consument. Het is de Consument niet toegestaan om het e-book geheel of gedeeltelijk te kopiëren, verkopen, verspreiden, reproduceren, verdelen, weergeven, doorgeven, vertalen, publiceren, verhuren, leasen, onderlicentiëren, vergunnen met licentie of op andere wijze over te dragen.

Artikel 4 – Prijzen en betaling
4.1 De Consument is gehouden tot betaling van de prijs die is vermeld in de webshop op www.travelalut.com Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden), kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door LUT worden gecorrigeerd.

4.2 De aankoop van e-books kan worden betaald door middel van de betalingsmogelijkheden van Paypro.

4.3 Voor de verwerking van de online betalingen, doet LUT beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. LUT stelt alles in het werk om het online betalingsverkeer op een gebruiksvriendelijke en veilige manier en met respect voor de persoonlijke levenssfeer te organiseren. De financiële gegevens van de Consument die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen.
LUT heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Consument.

4.4 Wat de afhandeling van de online betalingen betreft alsook de bewaring en verwerking van de vertrouwelijke financiële gegevens van de Consument, kan LUT in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden geacht.

4.5 Het aangekocht e-book zal slechts worden geleverd aan de Consument indien volledig voormeld bedrag is betaald.

Artikel 5 – Geen verzakingsrecht en retourrecht
5.1 Op het aangekochte e-book geldt geen recht van retour en de Consument kan zijn verzakingsrecht niet uitoefenen. Van zodra de overeenkomst tot stand komt, kan zij niet worden ontbonden.

Artikel 6 – Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die ik heb besteed aan de samenstelling van mijn e-book, is het mogelijk dat de informatie die in het e-book wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. LUT kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. LUT sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van het e-book. LUT is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van het e-book verkregen is. LUT garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in de publicaties, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten. Aan de inhoud van het e-book kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Identiteit van de verkoper

Bedrijfsnaam: LUT
E-mailadres: contact@travelalut.com 
KvK-nummer: 69852618
BTW: NL002324042B96
Website: https://www.travelalut.com/nl/